HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Vi ste ovdje: Naslovnica > Bagatelna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Čet, 19.11.2020

Poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave "Antivirusna odijela i ogrtači za medicinsko osoblje"

       ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

 

KLASA: 115-05/20-01/03

URBROJ: 2140-43-01-20-1

Krapina, 17.11.2020.

  

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave broj: 02-255-17 od 25.5.2017. godine i članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije donosi

 

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA

JEDNOSTAVNE NABAVE

ZA PREDMET NABAVE „ANTIVIRUSNA ODIJELA I OGRTAČI ZA MEDICINSKO OSOBLJE“

 

I.

Podaci o naručitelju:

 • Naziv naručitelja:                       Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
 • Sjedište naručitelja:                   Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1
 • OIB naručitelja:                           17813384799
 • Broj telefona naručitelja:             049/373-411
 • Broj telefaxa naručitelja:             049/373-413
 • Adresa elektroničke pošte:          ravnatelj@hitna-kzz.hr
 • Internetska adresa naručitelja:    www.hitna-kzz.hr 

II.

Predmet nabave su antivirusna odijela i ogrtači za djelatnike hitne medicinske službe.

Evidencijski broj nabave 32/20.

Redni broj predmeta nabave u Planu nabave 32.

III.

Procijenjena vrijednost nabave u Planu nabave je 195.000,00 kuna bez PDV-a, a procijenjena vrijednost nabave temeljem ovog postupka 112.000,00 kn bez PDV-a.

IV.

Sredstva za nabavu osiguravaju se u Financijskom planu Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

V.

Postupak nabave će se provesti objavljivanjem poziva neograničenom broju subjekata, na način da će se Poziv na dostavu ponuda objaviti na internetskoj stranici naručitelja www.hitna-kzz.hr.

VI.

U Stručno povjerenstvo za provedbu jednostavne nabave imenuju se slijedeći zaposlenici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije:

 1. Jadranka Urbanc, dr. med. spec.,
 2. Nevenka Vorih, oec.,
 3. Sanja Putanec, mag. oec..

VII.

Članovi Povjerenstva koordiniraju pripremu i provođenje postupka jednostavne nabave, sudjeluju u pripremi poziva, otvaraju ponude, sudjeluju u pregledu i ocijeni ponuda i obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom nabave.

Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja.

Osoba zadužena za izradu tehničkih specifikacija je Biserka Hustić, dipl. med. techn.

Osoba zadužena za praćenje provedbe ugovora je Snježana Jandrok.

VIII.

Odgovorna osoba Naručitelja je ravnatelj Krešimir Božić.

 

                                                                                               R A V N A T E LJ

 

                                                                                            Krešimir Božić, dipl. iur.

 

Dostaviti:

 1. Članovima Povjerenstva iz točke VI. ove Odluke,
 2. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Odluka o početku postupka
HyperLink   Poziv na dostavu ponuda
HyperLink   Troškovnik
HyperLink   Odluka o odabiru
HyperLink   Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 26.11.2020. u 01:33 sati | Prikazano 114 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)