Pon, 26.09.2016

Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za dva (2) mag.oec. ili str. sveul. prvostupnika ekonomskog smjera

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-405-16

Krapina, 23.09.2016.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije8pročišćeni tekst) broj: 01-10-16-5 od 14. srpnja 2016. godine,  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

  1. Magistar ekonomije (VSS) ili stručni / sveučilišni prvostupnik ekonomije (VŠS)  (m/ž) – 2 izvršitelj/ice na određeno vrijeme od 12 mjeseci radi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

 Uvjeti:

-         VSS- završen ekonomski fakultet – magistar ekonomije ili VŠS – stručni /sveučilišni prvostupnik ekonomskog  smjera

 

Pored navedenog uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br.57/12 i 120/12) - voditi se u evidenciji HZZ kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana te koja nema više od godine dana staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (i bez obzira na godine starosti).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-         životopis,

-         dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),

-         dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),

-         potvrda o radnom stažu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Za natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana.

 

 

                                                                                                    RAVNATELJ

                                                                                              Krešimir Božić, dipl. iur. 


Zadnja promjena: 28.09.2016. u 10:22 sati | Prikazano 5651 puta
  • na vrh