HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 05.02.2014

Natječaj za zasnivanje radnog radnog odnosa na određeno vrijeme

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radna mjesta: doktor medicine specijalist hitne medicine/ doktor medicine u Timu 1 HMP (3-izvršitelja) i vozač vozila u Timu 1 HMP(1-izvršitelj)

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-79-14

Krapina, 03.02.2014.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine u svezi s člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 141/12.),  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radna mjesta

 

 1. doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine  u Timu 1 (m/ž) – 3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje, do povratka odsutnih djelatnika, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:

-          VSS- završen medicinski fakultet – doktor medicine,

-          odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,

-          položen stručni ispit,

-          najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci.

  2. vozač vozila u Tim-u 1 HMP (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje, do povratka odsutnog djelatnika, mjesto rada: Krapinsko – zagorska županija

Uvjeti :

- SSS u zanimanju vozač / KV vozač,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

- vozačka dozvola B i C kategorije.

 Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-          životopis,

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),

-          presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZZMO,

-          potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca), (izvornik ili preslika),

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe, odnosno  diplome),

-          uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),

-          dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika) – Napomena: ovaj dokaz prilažu kandidati koji se javljaju na radno mjesto pod brojem 1.,

-          presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore – Napomena: ovaj dokaz prilažu kandidati koji se javljaju na radno mjesto pod brojem 1.,

-          dokaz o položenom vozačkom ispitu (preslika vozačke dozvole s obje strane) - Napomena: ovaj dokaz prilažu samo oni kandidati koji se javljaju na radno mjesto pod brojem 2..

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava uvjetima iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave na natječaj s  obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi i s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje)» u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

                                                                                                 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

                                                                                            KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Napomena: Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 14/14 od 05.02.2014. godine, rok za dostavu prijava je 13.02.2014. godine.

Prilozi:

HyperLink   Natječaj

Zadnja promjena: 06.02.2014. u 08:40 sati | Prikazano 19130 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)