HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 02.02.2024

Natječaj za zapošljavanje

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA: 112-01/24-01/02

URBROJ: 2140-43-01-24-1

Krapina, 2.2.2024.

 

  Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA: 500-01/20-01/85, URBROJ: 2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine, te Izmjene i dopune Statuta KLASA: 007-05/23-01/23, URBROJ: 2140-43-05-23-8 od 21.07.2023. godine i suglasnosti Župana na iste KZŽ KLASA: 500-01/23-01/49, URBROJ: 2140-09/7-23-2 od 07.08.2023. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/22), Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 JAVNI  NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radna mjesta


1.  Doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine u timu T1 (m/ž)

- šest (6) izvršitelj-a/-ica na neodređeno vrijeme i dva (2) izvršitelj-a/-ice na određeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:

- VSS- završen medicinski fakultet – doktor medicine,

- odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,

- položen stručni ispit.

 

2.  Medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu

- jedan (1) izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:

- završena SSS za medicinsku sestru/tehničara,

- odobrenje za samostalan rad,

- položen stručni ispit (za medicinske sestre/tehničare sa četverogodišnjom završenom školom),

- vozačka dozvola B kategorije,

- edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora (tečaj BLS + AVD),

- poznavanje rada na računalu.  

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

- životopis,

- presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZMO,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe ili diplome),

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),

- dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika (za podnositelje prijava koji su u obvezi polaganja),

- presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore,

- presliku vozačke dozvole s obje strane (samo za radno mjesto pod br. 2),

- dokaz o edukaciji za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora (tečaj BLS + AVD) (samo za radno mjesto pod br. 2).

 

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

     Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Zavoda, web stranci Zavoda,  te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

       Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze utvrđene posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.

Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-). Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.

   Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

  Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Za natječaj“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web- stranici Zavoda.

      O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

 

                                                                                      RAVNATELJ

                                                                                Krešimir Božić, dipl. iur.

 

 

.

  


Zadnja promjena: 02.02.2024. u 03:08 sati | Prikazano 2984 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)