HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 07.12.2011

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1
Broj:02-119/11-1
Krapina, 7.12.2011.

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine u svezi s člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 115/10.), Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u
Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije
za radna mjesta

 

1. doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine – 5 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema - medicinski fakultet – doktor medicine,
 • odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,
 • položen stručni ispit,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • status specijalista hitne medicine (Napomena: do završetka izobrazbe specijalista hitne medicine djelatnost hitne medicine obavljat će doktori medicine sukladno čl. 12. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine N.N. br. 42/11).

2. medicinska sestra/medicinski tehničar u Timu 1 i Timu 2 – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana, mjesto rada: Krapinsko – zagorska županija

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema - medicinska sestra/tehničar,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • položen stručni ispit,
 • vozačka dozvola B kategorije.

3. rukovoditelj službe za pravne, kadrovske i opće poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Krapina

Uvjeti :

 • visoka stručna sprema – pravni fakultet – diplomirani pravnik,
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • presliku radne knjižice,
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca), (izvornik ili preslika),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe, odnosno diplome),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika) – Napomena: ovaj dokaz prilažu kandidati koji se javljaju na radno mjesto pod brojem 1. i 2.,
 • presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore – Napomena: ovaj dokaz prilažu kandidati koji se javljaju na radno mjesto pod brojem 1. i 2.,
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole s obje strane) - Napomena: ovaj dokaz prilažu samo oni kandidati koji se javljaju na radno mjesto pod brojem 2.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Pisane prijave na natječaj, s obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi i s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje)» u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, profesionalnost, odgovornost i sl.) u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Krapina, kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

 

v.d. RAVNATELJ -a
Krešimir Božić, dipl. iur.

Prilozi:

HyperLink [HyperLink2]   Tekst natječaja

Zadnja promjena: 15.06.2012. u 01:03 sati | Prikazano 19051 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)