HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Čet, 18.07.2019

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Klasa:112-07/19-01/05

Ur.broj: 2140-43-01-19-1

Krapina, 17.07.2019.

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije -pročišćeni tekst) broj: 01-10-16-5 od 14. srpnja 2016. godine,  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 JAVNI   NATJEČAJ

za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 1. Magistar ekonomije (VSS) ili stručni / sveučilišni prvostupnik ekonomije (VŠS)  (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci radi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa- za radno mjesto – VIŠI STRUČNI SAVJETNIK

 Uvjeti:

-         VSS- završen ekonomski fakultet – magistar ekonomije ili VŠS – stručni /sveučilišni prvostupnik ekonomskog  smjera

Pored navedenog uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br.57/12 i 120/12) - voditi se u evidenciji HZZ kao nezaposlena osoba,te koja nema više od godine dana staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-         životopis,

-         dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),

-         dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),

-         potvrda o radnom stažu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Za natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Odabrani kandidat započeti će sa stručnim osposobljavanjem nakon odobrenog zahtjeva  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja.

Troškove prijevoza za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa snosi poslodavac.

            Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju  svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje,  te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

             Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Zavoda, web stranci Zavoda,  te da se o istome  obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana.

 

                                                                                                    RAVNATELJ

                                                                                              Krešimir Božić, dipl. iur.


Zadnja promjena: 18.07.2019. u 02:50 sati | Prikazano 8265 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)