HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 28.06.2017

Odluka o izboru specijalizanta iz hitne medicine

   ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-230-17

Krapina, 28.06.2017.

 

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine i broj: 01-08-16-1 od 7. lipnja 2016. godine  te članka 9. st. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15), na prijedlog Povjerenstva za izbor specijalizanta iz hitne medicine, donosi

 

ODLUKU

o izboru specijalizanta iz hitne medicine

 

              1. KRUNOSLAV DOMINIĆ, dr. med., Martinečka 29, 49250 Zlatar, OIB: 07855173325, izabire se za specijalizanta iz hitne medicine za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dr. Mirka Crkvenca 1, Krapina.

 

               2. Ova Odluka objaviti će se na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici (www.hitna-kzz.hr) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije dana 28. lipnja 2017. godine.

 

Obrazloženje

Sukladno Planu specijalizacije Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu broj: 01-08-16-3 od 7.6.2016. godine, odobrenju na isti Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske  KLASA: 131-01/16-01/60, URBROJ: 534-03-1-1/4-16-2 od 18. svibnja 2016. godine, okružnice Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske KLASA:131-01/17-01/09, URBROJ: 534-3-1/1-17-1 od 12. siječnja 2017. godine te okružnice Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske o raspisivanju natječaja za specijalističko usavršavanje doktora medicine financirano iz sredstava EU fondova KLASA: 501-02/16-01/02, URBROJ: 534-3-1-1/4-17-30 od 3. svibnja 2017. godine,  raspisan je Natječaj za izbor specijalizanata – doktora medicine (m/ž) radi upućivanja na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine – jedan (1) izvršitelj/ica objavljen u Narodnim novinama broj 46/17 od 12.05.2017. godine, Večernjem listu i internetskim stranicama Ministarstva zdravstva, Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Krapina.

Povjerenstvo za izbor specijalizanta iz hitne medicine (dalje u tekstu: Povjerenstvo) je na temelju provedenog postupka utvrdilo da su u otvorenom roku na natječaj pristigle dvije prijave i to od: Kristine Kolar, dr. med., Dubrava Zabočka 182, 49210 Zabok i Krunoslava Dominića, dr. med., Martinečka 29, 49250 Zlatar. Obje prijave su pravovremene i sadržavaju svu dokumentaciju traženu Natječajem.

Povjerenstvo je nakon obavljenog pregleda dokumentacije pristupnika pristupilo bodovanju sukladno mjerilima iz članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15, dalje u tekstu: Pravilnik) te je objavilo listu pristupnika s istaknutim bodovima na oglasnoj ploči ustanove.

 Nakon toga Povjerenstvo je dana 21. lipnja 2017. godine provelo razgovor s pristupnicima i ocijenilo pristupnike. Sukladno članku 7. st. 1. Pravilnika Povjerenstvo je dostavilo ravnatelju prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju, gdje je na temelju provedenog bodovanja ostvarenog prema zadanim mjerilima za utvrđivanje redoslijeda iz članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata  („Narodne novine“ broj 83/15, dalje u tekstu: Pravilnik) i razgovora s Povjerenstvom sukladno članku 6. stavku 3. Pravilnika, za izbor specijalizanta iz hitne medicine predložilo kandidata Krunoslava Dominića, dr. med., Martinečka 29, 49250 Zlatar, s obzirom da je ostvario najveći broj bodova.

Dana 28. lipnja 2017. godine svim prijavljenim kandidatima istovremeno je poslana obavijest o datumu kada će se objaviti lista rezultata na Oglasnoj ploči ustanove. Lista rezultata objavljena je na Oglasnoj ploči ustanove dana 28. lipnja 2017. godine.  

Nadalje, sukladno članku 9. stavku 1. Pravilnika, a temeljem prijedloga Povjerenstva, redoslijedu i ostvarenim bodovima, valjalo je izabrati kandidata Krunoslava Dominića, dr. med., Martinečka 29, 49250 Zlatar te odlučiti kao u točci I. izreke.

 Točka II. izreke temelji se na članku 9. stavku 1. Pravilnika kojom je propisano da se Odluka o izboru specijalizanta objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici zdravstvene ustanove najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom te da odluka o izboru specijalizanata mora sadržavati datum donošenja i datum objavljivanja odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljan/a pristupnik/ca može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u roku od 8 dana od dana objave Odluke na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

                                                                                      RAVNATELJ

                                                                                Krešimir Božić, dipl. iur.

 

Dostaviti:

 1. Krunoslav Dominić, dr. med., Martinečka 29, 49250 Zlatar - izabrani pristupnik,
 2. Kristina Kolar, dr. med., Dubrava Zabočka 182, 49210 Zabok,
 3. Oglasna ploča Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 4. Internetska stranica Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Ministarstvo zdravstva RH -  po konačnosti,uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,

      6. Pismohrana.

 

 

 

Prilozi:

HyperLink   Odluka o izboru specijalizanta

Zadnja promjena: 28.06.2017. u 11:51 sati | Prikazano 11793 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)