HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 18.05.2022

Natječaj za prijem specijalizanata

   ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

 

KLASA: 131-01/22-01/03

URBROJ: 2140-43-01-22-1

Krapina, 17.5.2022.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, Odluke Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftamologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescente medicine i kliničke mikrobiologije, financiranim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03/22-01 od 3. svibnja 2022. godine  i članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/2015 i 100/18), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam pristupnika za odobravanje specijalističkog usavršavanja u djelatnosti

HITNE MEDICINE – 3 izvršitelja (m/ž)

 

I.   Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja - doktor medicine

-  odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 II.   Pristupnici su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti sljedeću dokumentaciju:

-  životopis,

-  presliku domovnice,

-  presliku diplome o završenom obrazovanju,

-  preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za podnositelje prijava koji su u obvezi polaganja),

-  preslika važećeg odobrenja (licence) za samostalni rad Hrvatske liječničke komore,

-  presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

-  presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,

-  presliku nagrada za vrijeme studija,

-  presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,

-  popis objavljenih radova i preslike radova,

-  presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

-  elektronički zapis (ili potvrda) izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starije od dana objave ovog natječaja,

-  elektronički zapis (ili uvjerenje) nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja. 

 

III.   Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati te se bodovanje i razgovor obavljaju samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana završetka roka za prijavu na natječaj, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, na oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) objaviti listu pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema pojedinom mjerilu.

S pristupnicima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu prijavu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja obaviti će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj.

Na razgovoru s Povjerenstvom, pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike svih dokumenata.

Pristupnicima će poziv za razgovor biti upućen putem elektroničke pošte, stoga je potrebno u prijavi na  natječaj naznačiti i e-mail adresu.

Bodovanje i odabir pristupnika vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za izbor specijalizanata.

Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda (www.hitna-kzz.hr) najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora s Povjerenstvom.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 198/19. i 84/21.), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o  civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, br. 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 49. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20

ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20

civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf 

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji mu je način prestao radni odnos.

 

IV. Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, Večernjem listu i internetskim stranicama Ministarstva zdravstva, Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Krapina.

 

V.   Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima, podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina, s naznakom »Prijava na natječaj za specijalističko usavršavanje iz hitne medicine« u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijavom na natječaj pristupnik daje privolu da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda, radi provođenja javnog natječaja.

Zavod pridržava pravo poništenja natječaja kao i pravo ne odabrati niti jednog pristupnika bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema pristupnicima.

 

                                                                                      RAVNATELJ

                                                                               Krešimir Božić, dipl. iur.


Zadnja promjena: 19.05.2022. u 01:25 sati | Prikazano 4549 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)