HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 24.11.2021

Natječaj za zapošljavanje

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Klasa: 112-01/21-01/06

Broj: 2140-43-01-21-1

Krapina, 22.11.2021.

 

     Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, Ur.broj: 2140-43-05-20-4 od  30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA: 500-01/20-01/85, Ur.broj: 2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17), Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

  JAVNI  NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske

 županije za radna mjesta

1.  Doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine  u Timu 1 (m/ž) –

-  četiri  ( 4 ) izvršitelj-a/-ice na neodređeno vrijeme i dva ( 2 ) izvršitelj-a /-ice  na

određeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:

-  VSS- završen medicinski fakultet – doktor medicine,

-  odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,

-  položen stručni ispit.

 

2.  Medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/prvostupnica sestrinstva u timu T1/T2 -

  - jedan (1) izvršitelj/ -ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od  mjesec dana, mjesto rada:

Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:

 - medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/ prvostupnica sestrinstva,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, izuzev ako su

  završile/li obrazovanje u trajanju od pet godina,

- odobrenje za samostalan rad,

- položen stručni ispit,

- vozačka dozvola B kategorije

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-  životopis,

-  presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom

odnosu HZZMO,

-  dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku  svjedodžbe ili diplome),

-  uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja

(izvornik ili preslika),

-  dokaz o položenom stručnom ispitu -preslika

-  presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore

-  potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz (npr. dostaviti ugovor o radu ili potvrdu poslodavca)

o traženom radnom iskustvu u struci, samo za radna mjesta za koja je radno iskustvo

propisano kao uvjet,

-  presliku vozačke dozvole s obje strane (samo za radno mjesto pod br. 2.).

 

  Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

   Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Zavoda, web stranci Zavoda, te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti  pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze utvrđene posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.

 

Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-). Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.

 

  Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

 

  Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „ Za natječaj“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

 

   O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

 

                                                                                      RAVNATELJ

                                                                                Krešimir Božić, dipl. iur.


Zadnja promjena: 19.01.2022. u 09:17 sati | Prikazano 5279 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)