HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pon, 06.02.2012

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-30/12-1
Krapina, 06.02.2012.

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine u svezi s člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 115/10.), Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radna mjesta

 

1. doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine u Timu 1 (m/ž) –

11 izvršitelja/ica (5 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, a 6 izvršitelja/ica na određeno vrijeme od 3 mjeseca, odnosno do dobivanja suglasnosti za zapošljavanje), mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:

 • VSS- završen medicinski fakultet – doktor medicine,
 • odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,
 • položen stručni ispit,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci.

2. medicinska sestra/medicinski tehničar u Timu 1 (m/ž) – 10 izvršitelja/ica – (5 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana, a 5 izvršitelja/ica na određeno vrijeme od 3 mjeseca, odnosno do dobivanja suglasnosti za zapošljavanje), mjesto rada: Krapinsko – zagorska županija

Uvjeti:

 • SSS - medicinska sestra/tehničar,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • položen stručni ispit,
 • vozačka dozvola B kategorije.

3. vozač vozila u Tim-u 1 HMP (m/ž) – 9 izvršitelja/ica – (3 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana, a 6 izvršitelja/ica na određeno vrijeme od 3 mjeseca, odnosno do dobivanja suglasnosti za zapošljavanje), mjesto rada: Krapinsko – zagorska županija

Uvjeti :

 • SSS u zanimanju vozač / KV vozač,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • vozačka dozvola B i C kategorije.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • presliku radne knjižice,
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca), (izvornik ili preslika),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe, odnosno diplome),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika) – Napomena: ovaj dokaz prilažu kandidati koji se javljaju na radno mjesto pod brojem 1. i 2.,
 • presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore – Napomena: ovaj dokaz prilažu kandidati koji se javljaju na radno mjesto pod brojem 1. i 2.,
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu (preslika vozačke dozvole s obje strane) - Napomena: ovaj dokaz prilažu samo oni kandidati koji se javljaju na radno mjesto pod brojem 2. i 3..

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava uvjetima iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave na natječaj s obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi i s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje)» u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

 

v.d. RAVNATELJ-a
Krešimir Božić, dipl. iur.

Prilozi:

HyperLink [HyperLink2]   Tekst natječaja

Zadnja promjena: 14.06.2012. u 11:52 sati | Prikazano 17712 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)