HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 18.08.2021

Natječaj za zapošljavanje

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Klasa:112-01/21-01/04

Broj: 2140-43-01-21-1

Krapina, 12.08.2021.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA:003-01/20-01/18, Ur.broj: 2140-43-05-20-4 od  30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ  KLASA:500-01/20-01/85, Ur.broj:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17.),  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 JAVNI  NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radna mjesta

 1. Doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine  u Timu 1 (m/ž) –  šest ( 6) izvršitelj-a/-ica  na neodređeno vrijeme  i    ( 5)  izvršitelj-a/-ica na određeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:

-  VSS- završen medicinski fakultet – doktor medicine,

-  odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,

-  položen stručni ispit.

2. Medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/prvostupnica sestrinstva u timu T1/T2 -  tri ( 3 ) izvršitelja/-ice na          određeno vrijeme (zamjena ) uz probni rad od  mjesec dana, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:

  - medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/ prvostupnica sestrinstva,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, izuzev ako su

   završile/li obrazovanje u trajanju od pet godina,

- odobrenje za samostalan rad,

- položen stručni ispit,

- vozačka dozvola B kategorije

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

- životopis,

- presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZZMO,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku  svjedodžbe ili diplome),

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),

- dokaz o položenom stručnom ispitu -preslika

- presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore

- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz (npr. dostaviti ugovor o radu ili potvrdu poslodavca) o traženom radnom iskustvu u

  struci,samo za radna mjesta za koja je radno iskustvo propisano kao uvjet,

- presliku vozačke dozvole s obje strane (samo za radno mjesto pod br.2.).

 

            Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju  svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje,  te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

             Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Zavoda, web stranci Zavoda,  te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti  pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima  sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze utvrđene posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.

            Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima,  dužni  su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103.stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-) ) . Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici  Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.

Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1,  s naznakom „ Za natječaj“,   u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

 

                                                                                      RAVNATELJ

                                                                                Krešimir Božić, dipl. iur.


Zadnja promjena: 18.08.2021. u 08:07 sati | Prikazano 7261 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)